Documentary and Photo Awards – (ဆုရ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်များ & ဓာတ်ပုံများ)

Photo Awards – (ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ)

ပထမဆု

Pyi Moe Thu

ဒုတိယဆု

Pike Pike Zaw

တတိယဆု

Pyi Htut Khaung

Documentary Awards – (ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ)


%d bloggers like this: