Documentary and Photo Awards – (ဆုရ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်များ & ဓာတ်ပုံများ)

Photo Awards – (ဆုရ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ)

ပထမဆု

Pyi Moe Thu

ဒုတိယဆု

Pike Pike Zaw

တတိယဆု

Pyi Htut Khaung
Documentary Awards – (ဆုရ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်များ)